Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Medezeggenschap \ Instellen ondernemingsraad

Instellen van een ondernemingsraad

Er zijn wettelijke richtlijnen voor het aantal leden, het stemrecht en de zittingsperiode van de ondernemingsraad (OR). Als de OR eenmaal is ingesteld kan deze met de werkgever andere afspraken maken over deze rechten en plichten.

Opzetten van een ondernemingsraad

Het opzetten van een OR gaat als volgt:

 1. Voorlopig reglement opstellen

  De werkgever stelt een voorlopig reglement op. Hierin staan de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de OR. De werkgever kan de uitvoering delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Die commissie kan bestaan uit mensen die hebben aangegeven een OR belangrijk te vinden.

 2. Reglement ter beoordeling aan vakbonden
  De werkgever legt het reglement ter beoordeling voor aan de vakbonden die leden in de onderneming hebben. De  bedrijfscommissie krijgt een exemplaar ter kennisneming. De Sociaal-Economische Raad stelt deze bedrijfscommissie in voor iedere groep ondernemingen.

 3. Ondernemingsraad kiezen
  De werknemers kiezen uit hun midden een OR. Na de verkiezing vervangen zij het voorlopig reglement door een definitief reglement. De werkgever krijgt de gelegenheid zijn mening over het definitieve reglement te geven.

Verkiezing van de ondernemingsraad

In het (voorlopig) reglement wordt de verkiezingsprocedure geregeld. Voor de verkiezing kunnen kandidatenlijsten worden ingediend door:

 • vakbonden die leden hebben in de onderneming
 • werknemers die ongeorganiseerd zijn of lid zijn van een vakbond die geen kandidaten heeft gesteld. In dat geval moet een derde van deze werknemers de kandidatenlijst ondertekenen. Hierbij geldt dat 30 handtekeningen voldoende zijn.

Een werknemer mag zich kandidaat stellen voor de OR als deze langer dan 1 jaar bij de onderneming in dienst is. De OR kan hier in het reglement van afwijken.

Leden van de ondernemingsraad

Hoeveel leden de OR krijgt, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Volgens de externe link: Wet op de ondernemingsraden (WOR) is er een vaste verhouding tussen het aantal werknemers en de omvang van de OR:

 De OR kan van deze aantallen afwijken. Dit moet wel vastgelegd zijn in de OR-regeling.

Zittingsperiode ondernemingsraad

De zittingsperiode van de OR is 2, 3 of 4 jaar. Dit moet vastgelegd worden in het reglement. Daarna moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden.

Stemrecht werknemers

De werknemers kiezen de OR. Een werknemer mag een stem uitbrengen als deze minstens een half jaar in dienst is. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract.