Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Medezeggenschap \ Rechten Ondernemingsraad

Rechten medezeggenschap

Welke rechten heeft een ondernemingsraad?

Om invloed uit te oefenen heeft de ondernemingsraad (OR) rechten, zoals het recht om advies te geven. Soms heeft een bedrijf toestemming nodig van de OR voor maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en beloning.


Adviesrecht ondernemingsraad

Belangrijke besluiten van de directie kunnen direct en indirect invloed hebben op de belangen van werknemers. De werkgever is daarom in een aantal gevallen verplicht om de OR om advies te vragen over voorgenomen beleid.

De werkgever moet de OR om advies vragen als hij:

 • een belangrijk besluit wil nemen, zoals bij financiĆ«le en organisatorische zaken. Dan gaat het bijvoorbeeld over een grote investering, een fusie met een andere onderneming of sluiting van (een deel van) de onderneming
 • een ingrijpende technologische voorziening wil invoeren of wijzigen
 • belangrijke milieumaatregelen wil treffen
 • een belangrijk krediet wil geven aan een andere onderneming of zich garant stelt voor een grote schuld van een andere onderneming
 • bestuurders wil benoemen of ontslaan

De directie moet de adviesaanvraag schriftelijk aan de OR voorleggen. Dit moet tijdig gebeuren, zodat het advies echt van invloed kan zijn op het besluit.
Afwijkend besluit ondernemingsraad

Als het advies van de OR afwijkt van het besluit van de directie, is deze laatste verplicht het definitieve besluit een maand uit te stellen. Dit is de zogenaamde opschortingsplicht.

In die tijd kan de OR een beroep tegen het besluit aantekenen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Die beoordeelt of het besluit redelijk is. De Ondernemingskamer kan de werkgever verplichten het besluit in te trekken of de gevolgen ervan ongedaan te maken.

De OR kan afzien van de opschortingsplicht. Dit kan per advies, bijvoorbeeld als de OR tijdens een vergadering besluit geen bezwaar te maken. De opschortingsplicht en het beroepsrecht gelden niet bij benoeming of ontslag van bestuurders.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

De werkgever moet de OR om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van:

 • regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen
 • regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers
 • een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem
 • een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem
 • de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens
 • regelingen voor ziekteverzuim.

Initiatiefrecht ondernemingsraad

De OR mag op eigen initiatief de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiƫle en economische zaken van de onderneming.
Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet hij minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet hij zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de OR meedelen of hij het voorstel overneemt.

Recht op informatie

De werkgever heeft de plicht ongevraagd informatie te geven over:

 • de jaarrekening
 • het sociaal jaarverslag
 • beloningsstructuur
 • beleidsplannen.

Daarnaast moet de werkgever alle informatie aan de OR geven die deze nodig heeft om haar taak uit te voeren.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden

Minstens 1 keer per jaar moet de werkgever aan de OR ongevraagd schriftelijke informatie geven over de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. Het gaat daarbij om:

 • de beloningsstructuur en de inhoud van de (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden
 • afspraken per verschillende groepen werknemers in het bedrijf
 • In bedrijven met 100 werknemers of meer moet de werkgever informatie geven over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders.

Overige bevoegdheden ondernemingsraad

Werkgevers en werknemers kunnen in overleg de OR aanvullende bevoegdheden geven. Deze bevoegdheden worden dan vastgelegd in:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad.

Faciliteiten voor de ondernemingsraad

OR-leden mogen tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van vergaderruimten, telefoon, briefpapier en dergelijke van de onderneming.

Tijdsbesteding ondernemingsraadleden

De OR-leden bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij zullen besteden aan OR-werkzaamheden. Daar is geen wettelijk maximum aan gesteld. De wet bepaalt slechts dat hieraan minimaal 60 uur per jaar besteed moet kunnen worden. Dit is exclusief de eigen vergaderingen en overlegvergaderingen, die zoveel mogelijk in werktijd gehouden worden.

Scholingsverlof ondernemingsraadleden

Leden van de OR of een ondernemingsraadcommissie hebben recht op scholingsverlof. Het minimum aantal dagen is vastgelegd in de wet:

 • OR-leden hebben recht op minimaal 5 dagen scholingsverlof per jaar
 • leden van ondernemingsraadcommissies hebben recht op minimaal 3 dagen per jaar
 • leden die zowel lid zijn van de OR als van een ondernemingsraadcommissie hebben recht op minimaal 8 dagen per jaar.