Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Medezeggenschap \ Taken ondernemingsraad

Taken ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de werknemers van het bedrijf. De OR komt op voor goede arbeidsomstandigheden, maar mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

Bevorderen dat werkgever afspraken nakomt

De OR bevordert dat de werkgever wettelijke voorschriften nakomt, zoals het minimumloon en de arbeidstijden. Maar het gaat ook om de afspraken die zijn vastgelegd in de cao of binnen het bedrijf zelf.
De OR heeft niet alleen een controlerende taak. Als het nodig is kan de OR zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld voorstellen te schrijven en onderzoek te doen naar de gevolgen van voorgestelde maatregelen.

Overlegvergadering met werkgever

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten worden voorbereid over financiën of de organisatie. Ook maken de werkgever en de OR afspraken over hoe de OR in de besluitvorming wordt betrokken.


Achterban raadplegen

De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Als de werkgever bijvoorbeeld voorstelt om arbeidstijden aan te passen, kan de OR de werknemers raadplegen. De werkgever moet de OR in staat stellen om dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om te reageren.

Deskundigen raadplegen

De OR heeft het recht om deskundigen te raadplegen. Een deskundige kan iemand zijn die in de onderneming werkt, bijvoorbeeld het hoofd Personeelszaken, of iemand van buiten de onderneming, bijvoorbeeld een organisatiedeskundige. De werkgever moet de kosten van het raadplegen van de deskundige vergoeden als de OR dat vooraf heeft gemeld. Heeft de werkgever bezwaren, dan kan deze de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen.

Commissies instellen

De OR kan bepaalde onderdelen van het werk uitbesteden of overdragen aan commissies. De ondernemingsraad kan daarbij 3 soorten commissies instellen:

 • Vaste commissie
  De vaste commissie behandelt een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en welzijn of de verkiezingscommissie. De meerderheid van de leden van een vaste commissie moet OR-lid zijn.

 • Onderdeelcommissie
  De onderdeelcommissie behandelt de zaken van een zelfstandige afdeling van een onderneming. In zo’n commissie zitten werknemers van die afdeling en eventueel OR-leden.

 • Voorbereidingscommissie
  De voorbereidingscommissie bereidt een onderwerp voor dat de OR wil behandelen, bijvoorbeeld een advies over de benoeming van een bestuurder. Deze commissie wordt voor een bepaalde tijd ingesteld en er kunnen naast OR-leden ook andere werknemers in zitten.

Concept instellingsbesluit

Om een commissie in te stellen maakt de OR eerst een concept instellingsbesluit. Daarin staat:

 • welke taken en bevoegdheden de commissie krijgt
 • hoe de commissie is samengesteld
 • wat de werkwijze van de commissie zal zijn

De OR legt dit concept voor aan de werkgever. Als de werkgever bezwaar maakt tegen de instelling van de commissie kan de OR de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen.