Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Postactieven

Hans Geurden koninklijk onderscheiden

Hans Geurden onderscheidenWoensdag 26 april ontving Hans Geurden uit handen van  burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden de versierselen uitgereikt horende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hans kreeg zijn onderscheiding vanwege zijn langjarige, en nog steeds voortdurende, inzet als vrijwilliger in diverse maatschappelijke organisaties.

Hans werd in het verleden door Qlix al benoemd tot Drager van de Harry van Hout Erepenning.  Deze hoogste onderscheiding die Qlix een lid kan geven, is vernoemd naar onze oprichter Harry van Hout. Hans  was in de periode van 1972 tot 1995 binnen de Bond van Telecompersoneel, zoals Qlix toen heette, actief als secretaris afdeling Den Bosch, voorzitter afdeling Den Bosch, lid dienstcommissie Telecomdistrict Den Bosch, voorzitter dienstcommissie TeHans 26 aprillecomdistrict Den Bosch, lid hoofdbestuur en penningmeester. Ook gaf hij cursussen in o.m. onderhandelingstechniek, medezeggenschap cq Wet op de Ondernemingsraden. Hij was medevormgever van de ontwerp-cao KPN ten tijde van de privatisering.

Binnen andere vrijwilligersorganisaties is Hans ook thans nog actief. Hij is vanaf 2009 bestuurslid van het Koor zonder Noten. Hij bestuurslid van Dansschool Amigo. Hij is mede-oprichter en chauffeur Buitengewoon Vervoer Uden. En naast dit alles is hij ook nog actief als mantelzorger.

Namens Qlix was voorzitter Ton Riebel aanwezig bij het uitreiken van deze bijzondere onderscheiding.  Hij heeft Hans de felicitaties overgebracht van bestuur en leden en hem uit naam van allen met een boeket verrast.

Erelid Lou Claessens koninklijk onderscheiden

Lou ClaessensAfgelopen donderdag ontving oud voorzitter en Erelid Lou Claessens uit handen van de burgemeester van de gemeente Maastricht de versierselen uitgereikt horende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lou kreeg zijn onderscheiding als erkenning voor zijn jarenlange inzet op maatschappelijk, cultureel en sportief gebied. Lou is naast Erelid van Qlix ook Erevoorzitter van harmonie St. Michaël Heugem, Bestuurslid sociëteit oud medewerkers KPN Maastricht (SOOS), Lid kerkbestuur federatie Maastricht West , Lid van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep bij de KNVB Zuid II, Medeoprichter Orde vONzaalvoetbal vereniging ODV (Opgericht Door Vrienden) Yerna en was kandidaat-raadslid voor de Maastrichtse Volkspartij.

We feliciteren Lou hartelijk met zijn welverdiende koninklijke onderscheiding.

KPN Pensioenfonds besluit tot beperkte indexatie van pensioenen

 

Sector PostactievenDekkingsgraad KPN Pensioenfonds voldoende gestegen
(door Ron Harmsen, pensioenfondsbestuurder namens Qlix)

In januari 2014 heeft het bestuur van het KPN pensioenfonds besloten de pensioenen en de opgebouwde aanspraken van actieve (werkende) deelnemers per 1 april aanstaande beperkt te indexeren. Dit is mogelijk dankzij de stijging van de dekkingsgraad van het pensioenfonds.
 
Vorig jaar is in verschillende nieuwsbrieven medegedeeld dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds erg fluctueerde. Volgens het herstelplan van het pensioenfonds moest de dekkingsgraad eind december 2013 tenminste 104,2% zijn. Daar zaten we eind juli 2013 boven, maar eind augustus helaas weer onder. De dekkingsgraad is onder andere afhankelijk van de beleggingsresultaten, de marktrente en de ‘levensverwachting’ van de deelnemers.

Als de dekkingsgraad eind 2013 onverhoopt lager zou zijn dan 104,2% dan zou het bestuur van Pensioenfonds KPN hebben moeten besluiten om de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken te verlagen. Die verlaging zou dan uiterlijk ingaan per 1 april 2014. In het najaar kroop de dekkingsgraad gelukkig gestaag omhoog tot 110,7% per eind november 2013. Het werd nog even spannend omdat de dekkingsgraad in december 2013 toch weer daalde. Uiteindelijk kon op 31 december een dekkingsgraad van 109,1% worden vastgesteld.

Oorzaak daling december
De waarde van de pensioenfondsverplichtingen daalt als de rente stijgt en andersom. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rente vast die hiervoor moet worden gebruikt. Deze rente daalde in december en hierdoor steeg de waarde van de pensioenverplichtingen. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Bovendien was het rendement op de beleggingen van het pensioenfonds in december negatief en ook dat had een nadelig effect op de dekkingsgraad. Wel droegen de beleggingen in aandelen positief bij aan het rendement, maar dat kon het negatieve resultaat van de andere beleggingen niet compenseren.

Beperkte indexatie
De dekkingsgraad bedroeg op 31 december 2013 dus 109,1%. Dat is ruim boven het minimumniveau van 104,2%, maar nog lang niet op het vereiste niveau van circa 114%. Om die reden heeft het bestuur van het pensioenfonds op basis van haar  toeslagbeleid besloten om de pensioenen per 1 april 2014 beperkt te verhogen met een toeslag:

  • voor iedereen die pensioen opbouwt, gaan de opgebouwde pensioenaanspraken met 0,34% omhoog
  • voor gepensioneerden gaan de pensioenen omhoog met 0,41%. Dit geldt ook voor iedereen die vanuit het verleden nog opgebouwde pensioenaanspraken heeft staan bij Pensioenfonds KPN

Het pensioenfonds heeft gelet op de lage dekkingsgraad van de afgelopen jaren sinds 2009 op de opgebouwde en ingegane pensioenaanspraken geen toeslag meer kunnen verlenen. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die nu en in de toekomst betaald moeten worden.

 

Verlagen van KPN-pensioen vooralsnog niet aan de orde

 

Sector PostactievenJuli 2012  Actuele financiële situatie van het KPN-pensioenfonds

Helaas is de dekkingsgraad in het tweede kwartaal gedaald van 100,7% per eind maart 2012 naar 98,3% per eind juni 2012. Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van de dekkingsgraad waaronder de gemiddelde rente en de behaalde rendementen op de beleggingen van Pensioenfonds KPN. Als de rente laag is, moet het pensioenfonds meer geld in kas hebben om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Omdat de gemiddelde rente in het tweede kwartaal opnieuw is gedaald, stegen de pensioenverplichtingen en dat had weer een negatief effect op de dekkingsgraad.

Het rendement op de beleggingen was positief en bedroeg 2,9% in het tweede kwartaal en 7,5% in het eerste halfjaar. Dit rendement had natuurlijk een positieve invloed op de dekkingsgraad, maar kon het negatieve effect van de daling van de rente niet compenseren.

Beleggingsbeleid van het pensioenfonds
Via beleggingen in vastrentende waarden en rente-instrumenten streeft het pensioenfonds er naar het effect van een rentedaling op de dekkingsgraad te beperken (renteafdekking). Naar aanleiding van de lage rente in mei heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om de mate van deze renteafdekking te verlagen. Door de lagere renteafdekking kan het pensioenfonds meer dan voorheen profiteren van een stijgende rente. Een ander belangrijk onderdeel van het risicobeheer van het pensioenfonds is het beperken van de risico’s naar aanleiding van de huidige crisis op de Europese obligatiemarkten. Zo zijn sinds het begin van de schuldencrisis verschillende maatregelen genomen om beleggingsrisico’s in risicovollere Europese landen te verminderen. Opnieuw zijn in het afgelopen kwartaal de beleggingen in obligaties bijgestuurd vanwege de blijvende onzekerheid op de Europese obligatiemarkten. Hierbij is er minder belegd in staatsobligaties uitgegeven door Europese landen en meer in obligaties uitgegeven door bedrijven (waarbij niet belegd wordt in de sector financiële dienstverlening).

Lees meer...

Postactieven hebben eigen sector binnen Qlix

Post actieven hebben eigen sector binnen Qlix! 

Op 1 januari 2009 is de Bond van Telecompersoneel veranderd in Qlix. Ook is de structuur van onze vereniging tegen het licht gehouden. Natuurlijk willen wij onze post-actieve leden niet vergeten. Zij krijgen vanaf heden bijzondere aandacht en hun belangen worden vanuit een specifieke sector binnen Qlix behartigd. Vanuit deze sector zal de groep post actieven meer betrokken worden bij de verschillende activiteiten van Qlix. Met name op het gebied van de informatievoorziening. De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van pensioenen en VUT-regelingen en door hier gerichter over te informeren willen wij de groep post actieven op een gerichte manier informeren. 

Het sectorbestuur

Het nieuwe sectorbestuur bestaat uit drie post-actieven. Dit zijn Joke Lammersen, Emile Starmans en Peter Lambregts. Het sectorbestuur wil graag door middel van publicaties in het Qlix magazine en op de website informatie verstrekken over diverse onderwerpen op het gebied van pensioenen en VUT uitkering. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als:

  • Nieuwe belastingmaatregelen
  • Veranderingen in de zorgverzekeringen
  • Algemene Informatie bestemd voor ouderen
 

Terugkomstdag

Ook heeft het sectorbestuur plannen om eens per jaar een ‘terugkomstdag’ te organiseren. Tijdens een ‘terugkomstdag’ staat een specifiek onderwerp met betrekking tot pensioen en VUT centraal. Het onderwerp van deze dag kan worden aangedragen door de leden of door het sectorbestuur. Om meer verdieping te geven aan het onderwerp, wordt er voor de dag ook een spreker uitgenodigd. Daarnaast is het vooral een dag die in het teken staat van gezelligheid met een hapje en een drankje.  

Meer informatie

Graag zouden wij willen weten of er belangstelling bestaat voor een ‘terugkomstdag’. Als u hierin interesse heeft, dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar: info@qlix.nl. U kunt dan ook aangeven of er volgens u nog andere informatie via het Qlix magazine of via onze website www.qlix.nl kan worden gegeven. Heeft u geen e-mail, dan kunt u uw belangstelling voor een terugkomstdag ook doorgeven door een briefje te sturen naar: 

Qlix

Veursestraatweg 88-90

2265 CE  Leidschendam. 
 

Met vriendelijke groet,

Het sectorbestuur post actieven