Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ontwikkelingen cao facilitaire callcenters

12 oktober 2023

Collega’s, beste mensen,

Enkele maanden geleden informeerden wij jullie over de start van de onderhandelingen voor de cao voor de Facilitaire contactcenters die op 1 januari 2024 in moet gaan. Vakbonden en WFC besloten om tijdig met de gesprekken te starten. Enerzijds omdat er nogal wat ‘huiswerk’ uit de vorige onderhandelingen gedaan moest worden, anderzijds omdat de werkgevers zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben over de kostenstijging in 2024, zodat die informatie in de contractbesprekingen met cliënten meegenomen kan worden.

Betreffende het huiswerk uit het vorige jaar bedoelen wij de afspraken die WFC en de vakbonden gemaakt hebben om bepaalde arbeidsvoorwaarden uit de cao verder te ontwikkelen. Denk daarbij aan:

  • Aanpassing beoordelingssystematiek
  • Verbetering pensioenregeling
  • Onderzoek naar het beschrijven en waarderen van de functies in het primaire proces van een contactcenter
  • Uitbreiding werkingssfeer cao: kunnen er ook andere functies als alleen die van de agents onder de werking van de cao worden gebracht?

Kortom, belangrijke afspraken die allemaal verdere studie en uitwerking vergen.

Inzet Qlix, salarisontwikkeling & de stijging van het wettelijk minimumloon

Betreffende de salarisontwikkeling per 1 januari 2024 heeft Qlix in september jl. tijdens de onderhandelingen ingezet op een salarisverhoging van 10% voor alle medewerkers die onder de cao WFC vallen. Daarnaast heeft Qlix verzocht om de introductie van functiewaardering, een vitaliteitsbudget/studiebudget voor iedere medewerker en de verbetering van de pensioenregeling.

De gesprekken over deze onderwerpen verlopen moeizaam, de oorzaak daarvan zit hem vooral in de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimum per 1 januari. Hieronder lees je hoe dat zit.

De overheid heeft besloten dat het wettelijk minimumuurloon aanzienlijk wordt verhoogd. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimum uurloon voor de medewerker van 21 jaar of ouder € 12,27. Zoals je weet kent de cao WFC drie groepen functieniveaus: de junior, medior een senior. Vanzelfsprekend verschillen de salarisniveaus van deze groepen. Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloom zullen alle uursalarissen die nu bij contactcenters betaald worden met ingang van 1 januari 2024 minste €  12,27 moeten bedragen. Dat betekent in veel gevallen een forse verhoging van het inkomen van de medewerkers die net in dienst zijn Medewerkers met meer ervaring die langer in dienst zijn hebben over het algemeen een uurloon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon, vanzelfsprekend worden ook deze medewerkers geconfronteerd met de gevolgen van de inflatie en hebben ook zij behoefte aan een salarisverhoging, vandaar onze inzet van 10%.   

De stijging van het wettelijk minimum uurloon tot €  13,27 per 1 januari 2024 heeft twee gevolgen voor de cao WFC:

  • Het onderscheid in salarisniveau tussen de junior en medior komt nagenoeg te vervallen omdat het junior-niveau bijna volledig ‘opgegeten wordt’ door de stijging van het wettelijk minimumloon.
  • De kosten van de verhoging van het wettelijk minimumloon voor de werkgevers zijn aanzienlijk. Deze kostenstijging soupeert een groot deel van de loonruimte 2024 op, reden waarom er volgens de werkgevers nauwelijks financiële middelen overblijven om de salarissen van de overige medewerkers te kunnen verhogen.  

Kortom, het overleg over de salarisontwikkeling per 1 januari 2024 wil nog niet erg vlotten, ondanks de goede wil van de partijen. Desondanks hoopt Qlix in oktober tot overeenstemming te kunnen komen met de WFC over een nieuwe cao. Waarschijnlijk zal de focus in het resultaat liggen op salarisverhoging, voor andere verbeteringen zal in 2024 waarschijnlijk weinig financiële ruimte zijn.  

Wij houden jullie op de hoogte!

Ron Harmsen, bestuurder Qlix facilitaire contactcenters.

Cancel