Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling KPN

15 mei 2024

In de eerste week van mei 2024 hebben de vakbonden en KPN in het kader van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van KPN. Op moment van dit schrijven worden de teksten uitgewerkt. De vakbonden bij KPN, waaronder Qlix, leggen het bereikte resultaat in de maand juni ter goedkeuring voor aan hun achterban. Nadere informatie volgt binnenkort.

Wat vooraf ging

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel begon in 2015 met een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de toekomst van het pensioenstelsel. De SER adviseerde aanpassing en versterking van het pensioenstelsel vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, een veranderende arbeidsmarkt, meer zzp’ers en de toegenomen behoefte van deelnemers aan transparantie en keuzevrijheid in hun pensioen. Het daarop volgende pensioenakkoord dat door de overheid, werkgevers en werknemersorganisaties op centraal niveau in 2019 werd gesloten betekende de eerste stap naar de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is dit op 1 juli 2023 geformaliseerd. Werkgevers (en vakbonden) krijgen volgens de Wtp tot 2028 de tijd om hun pensioenregelgeving aan te passen aan de nieuwe wet.

Onderhandelingsresultaat

Binnen KPN wordt al sinds 2021 gesproken over de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling. Dat gebeurde vooral in de Regiegroep Pensioen, waarin de vakbonden, KPN en het bestuur van het KPN Pensioenfonds participeerden. De Wtp biedt partijen de keuze uit twee nieuwe pensioenregelingen: de solidaire pensioenregeling of de flexibele pensioenregeling. Voor KPN is gekozen voor de solidaire premieregeling (SPR), mede omdat uit deelnemersonderzoeken blijkt dat deze regeling het beste bij de populatie deelnemers van KPNen hun wensen  past. De solidaire pensioenregeling kent net als nu een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen Er zijn ook afspraken gemaakt over de transitie van de oude naar de nieuwe pensioenregeling. Vakbonden en KPN zullen het Pensioenfonds KPN in dat kader gaan verzoeken om de opgebouwde pensioenaanspraken voor alle deelnemers met ingang van 1 januari 2026 over te dragen naar ‘persoonlijke pensioenpotjes’ volgens de nieuwe regeling. Vakbonden en KPN hebben afgesproken om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 in te laten gaan.

Ledenraadpleging

Het onderhandelingsresultaat wordt nu uitgewerkt op papier en zal in de maand juni door Qlix aan haar leden ter instemming worden voorgelegd. Ook de achterbannen van de andere vakorganisaties stemmen komende weken over het resultaat. Bij akkoord van alle vakbonden kunnen KPN en de vakbonden het pensioenfonds opdracht verlenen om te starten met de voorbereidingen van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

De stemming door de leden zal voorafgegaan worden door een goede inhoudelijke voorlichtingscampagne. Nadere berichtgeving voor onze leden daarover volgt spoedig!

Ron Harmsen, bestuurder Qlix

Cancel