Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden Qlix en Jong KPN akkoord met nieuwe pensioenregeling KPN

09 juli 2024

In mei informeerden wij jullie over de stand van zaken rond de totstandkoming van een nieuwe pensioenregeling voor KPN. Volgens de Wet toekomst pensioenen moet iedere pensioenregeling in Nederland voor 1 januari 2028 zijn overgezet naar een beschikbare premieregeling. In mei werd door de vakbonden en KPN al een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de nieuwe regeling bereikt. In juni kon de uitgewerkte tekst van dat akkoord en de tekst van het zogenoemde ‘Transitieplan’ aan de leden van Qlix en Jong KPN ter goedkeuring worden aangeboden. Tijdens online informatiebijeenkomsten (het door KPN georganiseerde webinar op 24 juni jl. en de door Qlix in diezelfde week georganiseerde online informatiebijeenkomst) heeft onze bestuurder Ron Harmsen de hoofdlijnen van de regeling uitgelegd en konden vragen over de overgang van de oude naar de nieuwe regeling, op 1 januari 2026, worden beantwoord.

De stemperiode voor de leden van Qlix en Jong KPN sloot op vrijdag 28 juni jl. Na telling van de stemmen bleek 79% van de stemmers vóór de nieuwe regeling te hebben gestemd en 31% tegen. De redenen voor de tegenstemmen waren divers. Een aantal stemmers was van oordeel dat voor de flexibele pensioenregeling, in plaats van de solidaire pensioenregeling had moeten worden gekozen (zie hieronder).

Dinsdag 2 juli jl. vond nogmaals overleg tussen KPN en vakbonden over de pensioenregeling plaats. Tijdens dat overleg bleek dat de ledenraadplegingen bij de andere vakbonden (behoudens De Unie) ook een grote meerderheid aan voorstemmen had opgeleverd. Vakbond De Unie was nog niet in de gelegenheid om de uitslag van haar stemming door te geven, die uitslag volgt waarschijnlijk op 8 juli 2024.

Gelet op de positieve uitslag van de ledenraadplegingen bij Qlix/Jong KPN, CNV en FNV kunnen wij ervan uitgaan dat de nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2026 bij KPN een feit is. Daarmee komt een einde aan een langdurige periode van voorbereidingen. Binnen KPN wordt al sinds 2021 gesproken over de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling. Dat gebeurde vooral in de Regiegroep Pensioen, waarin de vakbonden, KPN en het bestuur van het KPN Pensioenfonds participeerden.

De essentie van de nieuwe regeling.

De Wet Toekomst Pensioen biedt partijen de keuze uit twee nieuwe pensioenregelingen: de solidaire pensioenregeling of de flexibele pensioenregeling. Voor KPN is gekozen voor de solidaire premieregeling (SPR), mede omdat uit deelnemersonderzoeken blijkt dat deze regeling het beste bij de populatie deelnemers van KPN en hun wensen  past. De solidaire pensioenregeling kent net als nu een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen, én een reservefonds om de uitkeringen van gepensioneerde deelnemers te beschermen bij economisch slecht weer. Een dergelijk fonds ontbreekt bij de flexibele pensioenregeling. Er zijn ook afspraken gemaakt over de transitie van de oude naar de nieuwe pensioenregeling. Daarbij wordt het collectief vermogen van het pensioenfonds (13 miljard euro) verdeeld naar persoonlijke pensioenpotjes van alle deelnemers. Om die transitie goed te laten verlopen is de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2025 van groot belang. Als die dekkingsgraad boven de 107 procent ligt, kunnen de deelnemers rekenen op een extra pensioenstorting in hun nieuwe persoonlijke pensioenpotje. Op moment van dit schrijven is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 128%. Maar de dekkingsgraad kan fluctueren en is erg gevoelig voor bijvoorbeeld de rentestand, de resultaten van beleggingen en het indexeren van pensioenen. De huidige zeer positieve stand is dus geen garantie voor de stand van 31 december 2025. Het is aan het bestuur van het pensioenfonds om de dekkingsgraad van het pensioenfonds te bewaken.

Graag wil Qlix iedereen bedanken die de afgelopen periode op de één of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. Het is nu aan het pensioenfondsbestuur en pensioenuitvoerder TKP om de voorbereidingen ook in technische zin af te ronden, zodat de transitie en de invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2026 zorgvuldig kan plaatsvinden. Te zijner tijd verneem je als deelnemer van het fonds vanzelfsprekend wat de overgang naar de nieuwe regeling voor jouw pensioen betekent.

Het bestuur van Qlix

Cancel